Historia

I keď o našej obci sa zachovali písomné správy až zo 16. storočia, je isté, že obec je oveľa staršia. O starom, azda veľkomoravskom osídlení možno uvažovať na základe skutočnosti, že popri obci viedla jedna z najdôležitejších ciest, spájajúcich Starú Moravu s Veľkomoravským Nitrianskom. Existencia jedného z najstarších arcidiakonátov na území Slovenska v Malej Hradnej, pričom je známe, že cirkevná správa sa organizuje veľmi postupne a že včasná existencia arcidiakonátu je dôkazom nadviazania rannouhorskej cirkevnej správy na niekdajšiu veľkomoravskú organizáciu v tejto oblasti. Najvážnejším dokladom starobylosti našej obce je však existencia románskeho kostola Narodenia Panny Márie, jedného z najstarších kostolov vôbec. I keď sa donedávna predpokladalo, že kostol pochádza z 12. storočia, podľa najnovších zistení nesie viaceré znaky sakrálnej architektúry z 10. storočia, ba odborníci konštatujú, že v kostolíku v Otrhánkach sa zachovala zhmotnená tradícia veľkomoravských kostolov (Paulusová-Gojdič: Rannostredoveký kostol v Otrhánkach – veľkomoravská tradícia vo výsledkoch výskumu. In: Monumentorum tutella s.87.)

Prvá nepriama písomná zmienka o Otrhánkach pochádza z r. 1193. podľa názoru historikov sa v tomto roku delil pôvodne zrejme veľmi veľký chotár obce Ostratice, presnejšie však azda majetkový komplex šľachticov z Ostratíc, z územia ktorého sa neskôr vykrojil i chotár Otrhánok, nazývaných kedysi aj Hornými  Ostraticami. tento proces však nie je dosiaľ spoľahlivo objasnený. Je totiž veľmi zvláštne, že dve obce s rovnakým názvom sú vzdialené pomerne veľmi ďaleko od seba a ich chotáre nesusedia. Nie je to však v tomto priestore výnimka, ako dosvedčujú Horné a Dolné Naštice, tiež navzájom nesusediace. Možno to azda vysvetliť dosídlením obce pri starobylom kostolíku obyvateľmi z Ostratíc.

Najstaršia písomná zmienka o samotných Otrhánkach pochádza z roku 1598, keď vystupuje pod názvom Otrhané Zterce. V tomto roku mala obec 21 domov, všetko však obývané zemanmi, bola to teda typická zemianska obec, pričom azda všetci vyšli z rodu Ostratikovcov z Ostratíc.

Je zrejmé, že zemania, obývajúci usadlosti v Otrhánkach mali svoje rodové symboly, samotná obec však v minulosti svoju pečať s obecným symbolom nemala. Dosvedčuje o tom i  dokument z 18. storočia, uložený v štátnom archíve v Bytči. Prepise .