Symboly obce

Do osamostatnenia obce v roku 1991 obec nemala vlastné symboly. Ani v minulosti tieto symboly nemala, čo je napokon prípad mnohých obcí z nášho územia, ktoré obecné písomnosti potvrdzovali iba  podpismi zástupcov obce, prípadne si na takéto príležitosti vypožičiavali pečatidlo niektorej zo susedných obcí.

Trojicu základných symbolov obce predstavujú:

Erb obce             Vlajka obce              Pečať obce          

Znak obce lemovaný farbami obce tvorí štandardu starostu obce.

Štandarda starostu obce môže byť vyhotovená len v jednom exemplári.                      

Veľkú zásluhu na vzniku erbu obce má prvý starosta novovzniknutej obce p. František Flimel, ktorý vynaložil veľké úsilie pri zhromažďovaní historickej dokumentácie a po konzultáciach v Heraldickej komisii Ministerstva vnútra sa dospelo k záveru, že najvhodnejším symbolom je symbol miestného kostola, ktorý svojou unikátnosťou a starobylosťou spĺňa predpoklady stať sa identifikačným heraldickým symbolom obce.

Symbol troch ruží symbolizuje skutočnosť, že obec Otrhánky vznikla odčlenením z obce Ostratíc, ktorá ma v erbe symbol troch ruží. Navyše symbol ruže korešponduje s patricíniom Panny Márie, ktorej bol kostolík zasvätený.