Stavebný úrad

 

Názov tlačiva Názov tlačiva
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Žiadosť o určenie súpisného čísla
Žiadosť o stavebné povolenie Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie
Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pre drobnú stavbu Stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti – drobná stavba
Vyhlásenie kalifikovanej osoby o vykonaní odborného stavebného dozoru nad stavbou Stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti
Ohlásenie drobnej stavby Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia