Všeobecné záväzné nariadenia

Zoznam platných všeobecne záväzných nariadení

 

 

 

 

 

 

 

Dátum zmluvy Odkaz na VZN Dátum zmluvy Odkaz na VZN Dátum zmluvy Odkaz na VZN
18.2.2011 VZN č. 43/2011 – O verejnom vodovode 1.12.2011 VZN č. 44/2011 – Dane z nehnuteľnosti na rok 2012 17.12.2011 VZN č.: 45/2011 – O ochrane pred povodňami
13.4.2012 VZN č. 46/2012 – O ochrane ovzdušia 1.8.2012 VZN č.: 47/2012 – O zákaze používania výherných automatov 25.9.2012 VZN č.: 48/2012 – o používaní pyrotechniky
13.12.2012 VZN č.: 49/2012 – o miestnych daniach a poplatkoch za odpady 19.2.2013 VZN č.: 50/2012 – o ochrane drevín a výrube stromov 18.6.2013 VZN č.: 51/2013 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Otrhánky
13.8.2013 VZN č.: 52/2013 – o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce 10.4.2014 VZN č.: 53/2014 – ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce Otrhánky  15.12.2015  VZN_ č.1-2015_o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Otrhánky 01.07.2016 VZN12016_o_nakladaní_s_KO_a_drobnými_stavebnými_odpadmi_na_území_obce_Otrhánky

 

 27.02.2017  Dodatok_č.12017_k_VZN_č._452011_o_Ochrane_pred_povodňami  01.01.2018  VZN č. 1 2017 Elektronická komunikácia obce  01.01.2018  Dodatok č.22017 o zapožiačaní KD  25.02.2019 Dodatok 12019 k VZN obce č. 532014 o podmienkach držania psov na území obce

 

 28.06.2019  Dodatok č.22019 o zapožičaní prístrešku v areáli OcÚ  01.01.2020  Dodatok č.1 k VZN č.1 2015  15.06.2020  VZN 1 2020 o pravidlách čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb