Všeobecné záväzné nariadenia

Dátum zmluvyOdkaz na VZN
18.2.2011VZN č. 43/2011 - O verejnom vodovode
1.12.2011VZN č. 44/2011 - Dane z nehnuteľnosti na rok 2012
17.12.2011VZN č.: 45/2011 - O ochrane pred povodňami
13.4.2012VZN č. 46/2012 - O ochrane ovzdušia
1.8.2012VZN č.: 47/2012 - O zákaze používania výherných automatov
25.9.2012VZN č.: 48/2012 - o používaní pyrotechniky
13.12.2012VZN č.: 49/2012 - o miestnych daniach a poplatkoch za odpady
19.2.2013VZN č.: 50/2012 - o ochrane drevín a výrube stromov
18.6.2013VZN č.: 51/2013 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Otrhánky
13.8.2013VZN č.: 52/2013 - o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce
10.4.2014VZN č.: 53/2014 - ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce Otrhánky
15.12.2015VZN_ č.1-2015_o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Otrhánky
01.07.2016VZN12016_o_nakladaní_s_KO_a_drobnými_stavebnými_odpadmi_na_území_obce_Otrhánky
27.02.2017Dodatok_č.12017_k_VZN_č._452011_o_Ochrane_pred_povodňami
01.01.2018Dodatok č.22017 o zapožiačaní KD
01.01.2018VZN č. 1 2017 Elektronická komunikácia obce
25.02.2019Dodatok 12019 k VZN obce č. 532014 o podmienkach držania psov na území obce
28.06.2019Dodatok č.22019 o zapožičaní prístrešku v areáli OcÚ
01.01.2020Dodatok č.1 k VZN č.1 2015
15.06.2020VZN 1 2020 o pravidlách čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb
06.05.2021VZN 1 2021 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb
28.11.2022Dodatok č.2 2022 k VZN č.1 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Otrhánky
16.05.2023Dodatok č.32023 o zapožičaní prístrešku v areáli OcÚ
14.12.2023VZN Obce Otrhánky č. 1 2023 O organizovaní miestneho referenda